Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu www.popstore.pl

 §1 Informacje ogólne

    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym popstore.pl prowadzonym pod adresem www.popstore.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

    Sklep prowadzony jest przez Krystiana Szwajda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krystian Szwajda Soft Media z siedzibą w Lędzinach przy ul. Waryńskiego 88, NIP 6462723612, Regon 243057960.§2 Definicje

    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie;

    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

    Towar – towary sprzedawane w Sklepie, w szczególności figurki kolekcjonerskie, gry planszowe, koszulki.

    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.popstore.pl, w którym Klient może złożyć Zamówienie w zakresie prezentowanych w Sklepie Towarów;

    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.§3 Zasady składania Zamówień

    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

    Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

    Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe (chyba, że zostały oznaczone inaczej), pozbawione wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

    Ekspozycja Towarów w Sklepie nie stanowi oferty w myśl art. 66 par 1 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

    Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

    Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

    Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej.

    Wszystkie eksponowane w Sklepie nazwy Towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wymienione w Sklepie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do witryny Sklepu nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu lub osób trzecich, do których one należą.

    Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki Towaru na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez siedem dni w tygodniu, całodobowo.

    Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, w tym prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

    W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia za zwrotem wpłaconej ceny Towaru.

    Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

    Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system informatyczny Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

    Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

    Realizacja Zamówienia zaczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu i wynosi 2 dni robocze, chyba że Sklep poda inny termin realizacji zamówienia.§4 Płatności i dostawa

    Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem,

b) płatność PayU

c) płatność przy odbiorze,


    Towary w wersji fizycznej wysyłane są za pośrednictwem Inpost Paczkomaty lub kurierem Inpost na adres wskazany w Zamówieniu.

    W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

    Przesyłki są wysyłane i dostarczane w dni robocze.

    Do kosztów zakupionych Towarów Sklep dolicza koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki. Koszty przesyłki dostępne są w zakładce „Wysyłka i zwroty” i są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

Klient ma maksymalnie 7 dni na opłacenia zamówienia. W przypadku nie uiszczenia zapłaty za zamówione produkty oraz wysyłkę sklep ma prawo do anulowania zamówienia.§5 Ceny Towarów

    Wszystkie ceny wskazane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

    Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

    Aktualne ceny Towarów są zamieszczone w Sklepie przy opisie Towaru. Zakup Towaru dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia Zamówienia.§6 Reklamacje

  Zasady zgłaszania reklamacji są opisane w zakładce „Reklamacje”.


§7 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep są określone w dokumencie „Polityka Prywatności”§8 Zwroty

    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w §1 lub mailem na adres sklep@popstore.pl.
    Termin czternastodniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.

    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeśli produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń.
    Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    Podstawą dokonania przez Konsumenta zwrotu Towaru jest dowolny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy, np. oryginał paragonu kasowego lub faktura VAT.

    Aby dokonać zwrotu, oprócz wypełnienia formularza zwrotu, nieużywany Towar w oryginalnym, kompletnym opakowaniu należy dostarczyć na adres:

    Krystian Szwajda popstore.pl ul Waryńskiego 88 43-143 Lędziny

    Pieniądze w wysokości wartości Zamówienia, co do którego odstąpiono od umowy, będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy Klienta. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) Towaru do Sklepu w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  

§11 Postanowienia końcowe

    Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie Sklepu w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Klienta.

    Nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają doręczenia Klientowi zmiany Regulaminu związane z:

    rozszerzeniem funkcjonalności kanałów dostępu w Sklepie,

    wprowadzeniem nowych kanałów sprzedaży.

    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie treści zmienionego Regulaminu w Sklepie pod adresem pod www.popstore.pl Klient, który nie zgadza się na zmiany Regulaminu uprawniony jest do zażądania od Sklepu usunięcia jego konta w Sklepie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są na dotychczasowych zasadach.

    Prawem właściwym usług świadczonych drogą elektroniczną jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.

    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.

    Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni formularz –wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej do rozstrzygania sporów online (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z alternatywnego rozwiązania sporu lub rozwiązania sporu on-line (ADR lub ODR), wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według

właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2020 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl